Regulamin obowiązujący od dnia 2018-05-25
Spis treści
 1. Postanowienia ogólne
  Artykuł 1. Definicje
  Artykuł 2. Warunki korzystania z Serwisu
 2. Rejestracje
  Rola i zakres odpowiedzialności Kairos
 3. Opłaty
 4. Inne obowiązki Operatorów i Użytkowników
 5. Opinie i świadectwa
 6. Postanowienia końcowe
 7. Ważność Regulaminu
 8. Załączniki

I. Postanowienia ogólne
Artykuł 1. Definicje
Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
KAIROS
Wspólnota KAIROS ("Kairos") , Publiczne Stowarzyszenie Wiernych z siedzibą w Białymstoku, 15-345 Białystok, ul. Strzelecka 3/2, erygowane zgodnie z prawem kanonicznym przez abp Wojciecha Ziembę dnia 8 grudnia 2001r.
OPERATOR GŁÓWNY
Kairos pełni funkcję Operatora posiadając konto Administratora w Części Administracyjnej sprawując pieczę nad działaniami Operatorów i funkcjonowaniem Serwisu.
OPERATOR
Podmiot, który posiada konto Administratora w Części Administracyjnej i który oferuje Użytkownikom możliwość zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu. Podmiot ten musi spełniać wymogi Regulaminu oraz uzyskał autoryzację Kairos.
SERWIS
prowadzona Kairos w języku polskim platforma WWW rejestracyjna on-line o charakterze otwartym z zastrzeżeniem części Administracyjnej, w ramach której organizowane są Rejestracje oraz świadczone inne usługi związane z Rejestracjami na Wydarzenia, utrzymywana przez Kairos w domenie rekolekcje.bialystok.pl oraz rekolekcje.info.pl, dostępna również w ramach innych serwisów internetowych oraz serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Kairos.
REGULAMIN
Niniejszy dokument
REJESTRACJA
skuteczne zgłoszenie się w Serwisie przez Użytkownika na wybrane Wydarzenie zgodnie z Regulaminem Serwisu, regulaminem wydarzenia oraz warunkami zawartymi w opisie Wydarzenia.
UŻYTKOWNIK
Osoba fizyczna, która uzyskała dostęp do usług świadczonych przez Kairos w ramach Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie lub zgłosiła zapytanie poprzez formularz kontaktowy.
UCZESTNIK
Użytkownik, który dokonał skutecznej rejestracji na Wydarzenie w Serwisie i fizycznie bierze w nim udział.
ODWIEDZAJĄCY
użytkownik sieci Internet przeglądający ogólnie dostępne zasoby Serwisu.
CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA
Wydzielona o charakterze zamkniętym cześć Serwisu przeznaczona tylko dla Operatorów.
REJESTRACJE
Procedury określające sposoby oraz warunki zgłaszania się Użytkowników na Wydarzenia.
WYDARZENIE
Wydarzenie zdefiniowane w Serwisie i określone przez Operatora w czasie i przestrzeni (lokalizacja) dostępne dla Użytkowników. Operator może określić charakter Wydarzenia jako zamknięty tylko zarejestrowanych Użytkowników.
Wydarzenie może być skierowane wyłącznie do określonej grupy Użytkowników co jest określane przez Operatora.
OBSŁUGA WYDARZENIA
Wykonanie przez Kairos na rzecz Operatora za pomocą środków technicznych i informatycznych zaimplementowanych w Serwisie usługi polegającej na przyjmowaniu, prezentowaniu, przetwarzaniu, przekazywaniu danych, w tym danych osobowych dla Operatora, przetwarzaniu zgłoszeń Użytkowników na Wydarzenie i komunikacji pomiędzy tymi Użytkownikami a Operatorem.
WIDOCZNOŚĆ WYDARZENIA
Zdefiniowany w Serwisie przez Operatora określony czas w datach i godzinach w jakich Wydarzenie będzie widoczne dla Odwiedzających.
KONTO
Prowadzone dla Użytkownika przez Kairos pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu, a w szczególności dane zawierające informacje dotyczące Rejestracji.
KONTO OPERATORA
Prowadzone dla Operatora przez Kairos pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Operatora oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu.
KONTO OPERATORSKIE
Prowadzone dla Operatora przez Kairos w ramach pod unikalną nazwą (login) konto przypisane do osoby (np. pracownika Operatora) będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Operatora oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu. Konto te pozwala na zarządzanie działaniami Operatora w Serwisie. Pierwsze (główne) Konto Operatorskie jest definiowane na etapie rejestracji Konta Operatora. Następne Konta Operatorskie mogą być tworzone z poziomu konta głównego operatorskiego. Z poziomu konta Operator ma dostęp tylko do danych podawanych przez Użytkowników w ramach dokonanej Rejestracji. Operator Główny ma dostęp do wszystkich danych podawanych przez Użytkowników.
ORGANIZATOR
Podmiot odpowiedzialny za przeprowadzenie i przebieg Wydarzenie w całym zakresie. W Serwisie wymogiem jest, aby Organizator był Operatorem.
REJESTRACJA KONTA
Procedura zakładania Konta odpowiednio dla Użytkownika i Operatora.
GRUPA UŻYTKOWNIKÓW
Zdefiniowana przez Operatora Głównego zamknięta grupa Użytkowników, do której tylko Operator Główny może przypisać Użytkownika na jego polecenie. Użytkownik może sam usunąć się z takiej grupy.
KLUCZ REJESTRACYJNY
Unikalny ciąg znaków alfanumerycznych pozwalający na dokonanie jednokrotnego zgłoszenia na Wydarzenie, udostępniony przez Operatora.
ADMINISTRATOR SERWISU
Osoba pełniąca funkcje wsparcia technicznego dla Użytkowników, obsługująca zgłoszenia od Użytkowników i prowadząca korespondencję mailową z Użytkownikami.
RODO
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)
DEKRET
Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele Katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r.
KPK
KPK z 1983 r. – Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r.
 
Artykuł 2. Warunki korzystania z Serwisu
2.1.
Użytkownikami mogą być tylko osoby fizyczne, które:
 1. ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych
 2. ukończyły 15 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i z zastrzeżeniem tego, że ten Użytkownik oświadcza, iż działa ramach Serwisu za zgodą opiekuna prawnego. Użytkownik ten lub osoby, które z mocy prawa są zobowiązane do nadzoru nad nim, ponoszą pełną odpowiedzialność za działania tego Użytkownika w ramach Serwisu, w szczególności ponoszą pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Kairos, Operatorów oraz osób trzecich.
2.2.
Operatorami mogą być tylko:
 1. osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych
 2. podmioty funkcjonujące na podstawie KPK
 3. osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
Wymogiem niezbędnym dla Operatora jest utożsamianie się i postępowanie (życie) według zasad Kościoła Rzymskokatolickiego.
Operator nie może być też w stanie ekskomuniki.
2.3.
Rejestracja Użytkownika - założenie konta w Serwisie
Rejestracja, której dokonanie umożliwia zgłaszanie się Użytkownika na Wydarzenia oraz zarządzanie swoimi zgłoszeniami.
W celu jej dokonania należy przed dokonaniem pierwszego zgłoszenia założyć Konto i dokonać jego Aktywacji.
Wymogiem założenia Konta jest wypełnienie w formularzu rejestracyjnym danych poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska, adresu
adresu e-mail oraz hasła a następnie potwierdzeniu adresu e-mail poprzez skorzystanie z wiadomości aktywacyjnej przesyłanej automatycznie przez Serwis.
Użytkownik korzystając z autoryzacji jak powyżej potwierdza prawdziwość podanych danych.
Operator w ramach procesu zgłoszenia na określone Wydarzenie może ograniczyć lub poszerzyć zakres informacji wymaganych od Użytkownika do wykonania zgłoszenia tylko o niezbędne dane.
2.4.
Aktywacja konta Użytkownika
Aktywacja konta Użytkownika przebiega w ten sposób, że na adres e-mail, który został podany podczas zakładania konta zostanie wysyłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje.
Użytkownik dokonując aktywacji potwierdza, że podany adres e-mail należy do niego oraz potwierdza dane podane w formularzu rejestracyjnym.
Z chwilą dokonania Aktywacji Konta Użytkownika dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Kairos, której przedmiotem są usługi świadczone przez Kairos w ramach Serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie.
2.5.
Odstąpienie od umowy
W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa powyżej Użytkownik lub Operator (jeżeli jest osobą fizyczną) może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik lub Operator może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik 1 Pouczenie o odstąpieniu od umowy i Wzór odstąpienia od umowy.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli wykonał on jakąkolwiek czynność w ramach Serwisu, w szczególności: dokonał zgłoszenia na Wydarzenie dostępne w Serwisie. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Operatorowi (osoba fizyczna), jeżeli wykonał on jakąkolwiek czynność w ramach Serwisu, w szczególności: dokonano zgłoszenia na Wydarzenie przez niego zdefiniowane w Serwisie lub Operator nie jest osobą fizyczną.
2.6.
Rejestracja Operatora - założenie konta w Serwisie
Rejestracja, której dokonanie umożliwia tworzenie i zarządzanie Wydarzeniami w sposób zdefiniowany w Serwisie.
Konto Operatora jest zakładane dwuetapowo. W pierwszym etapie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu Operatora wszelkich czynności związanych z Rejestracją Operatora oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Operatora, w celu Rejestracji osoba ta powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie swoich danych imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, pełną nazwę Operatora, adres jego siedziby wraz z nazwą kraju i regionu (województwa, diecezji) i następnie najpóźniej w terminie miesiąca od dnia Rejestracji przesłać kopię dokumentów potwierdzających powyższe dane. W etapie drugim w oparciu o otrzymane dane rejestracyjne Operatora oraz dokumenty wymienione powyżej w terminie 14 dni roboczych Kairos dokonuje weryfikacji Operatora. Jeżeli Operator spełnia warunki wymienione w Regulaminie i wynik weryfikacji jest pozytywny konto Operatora zostaje aktywowane. Kairos zastrzega sobie pełną swobodę w wyborze Operatorów, a także odmowę aktywacji konta Operatora bez podawania przyczyny. Z chwilą dokonania Aktywacji Konta Operatora dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Operatorem a Kairos, której przedmiotem są usługi świadczone przez Kairos w ramach Serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie.
2.7.
Dane Użytkownika - obowiązek aktualizacji.
W przypadku zmiany jakichkolwiek danych podanych w procesie rejestracji Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z formularza zmiany danych dostępnego w Serwisie. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych, o których mowa w art. 2.3. i 2.4., w trakcie korzystania z Serwisu, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych.
2.6.
Dane Operatora - obowiązek aktualizacji.
Po zmianie adresu Operatora, adresów mailowych, nazwy i innych istotnych danych, które identyfikują Operatora, Operator jest obowiązany do aktualizacji swoich danych w Serwisie w nieprzekraczalnym terminie 14 dni. Zabrania się usuwania przez Operatora danych, o których mowa w art. 2.6., w trakcie korzystania z Serwisu, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych.
2.7.
Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom. Użytkownik, który udostępnił Konto na zasadach określonych powyżej ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie działania podejmowane w ramach Serwisu za pomocą jego Konta.
2.8.
Operator może posiadać tylko jedno konto. Operatorowi nie wolno korzystać z Kont innych Operatorów oraz udostępniać swojego Konta innym osobom. Operator może definiować Konta Operatorskie w ramach swojego Konta Operatora dla osób odpowiednio umocowanych wykonujących działania w Serwisie na rzecz Operatora. Operator, który udostępnił Konto na zasadach określonych powyżej ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie działania podejmowane w ramach Serwisu za pomocą jego Konta.
2.9.
Zarówno Użytkownik jak i Operator powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta, a w razie powzięcia informacji o ujawnieniu hasła natychmiast je zmienić. Kairos zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta Użytkownika lub Konta Operatorskiego bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez Kairos w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta lub Serwisu jest zagrożone. Kairos może uzależnić dalsze korzystanie z Konta od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Konto będzie miało przywróconą pierwotną funkcjonalność.
Administratorzy Serwisu nigdy nie będą wymagać od Użytkownika ani od Operatora podania hasła do Konta.
2.10.
Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Kont do działania na szkodę innych Użytkowników lub Operatorów Serwisu.
2.11.
Po dokonaniu istotnej operacji dotyczącej działań w Serwisie odpowiednio na adresy e-mail do Użytkownika i/lub Operatora jest wysyłany automatyczny mail informujący o dokonanej operacji lub zdarzeniu w Serwisie.
2.12.
Do wykonania czynności przez Odwiedzającego/Użytkownika/Operatora związanych z aktywnością w Serwisie niezbędne jest połączenie z siecią Internet.
 
II. Rejestracje
Artykuł 3. Rodzaje Wydarzeń
3.1.
Ze względu na wymóg zgłoszenia się Wydarzenia dzielą się na:
 1. nie jest wymagane zgłoszenie się Użytkownika na dane Wydarzenie
 2. wymagane jest zgłoszenie się Użytkownika w Serwisie na dane Wydarzenie
3.2.
Ze względu sposób obsługi Wydarzenia w Serwisie dzielą się na:
 1. wewnętrzne, gdzie Użytkownik może dokonać w ramach Serwisu zgłoszenia na Wydarzenie
 2. zewnętrzne w postaci ogłoszeń, gdzie Użytkownik może zapoznać się informacjami o Wydarzeniu, ale Serwis nie prowadzi obsługi zgłoszeń na takie Wydarzenie, przy czym w takim ogłoszeniu może być zaproszenie dla Użytkownika do przejścia na inną stronę WWW związaną z ogłoszeniem.
 
Artykuł 4. Procedura zgłaszania się Użytkowników na Wydarzenia obsługiwane w Serwisie
4.1.
 1. Zapoznaje się z opisem Wydarzenia i warunkami podanymi przez Operatora
 2. Po podjęciu decyzji o zapisaniu się na Wydarzenie wybiera opcję "Zarejestruj"
 3. Wypełnia formularz rejestracyjny na Wydarzenie podając wymagane dane oraz wybierając według własnego uznania opcje w formularzu
 4. Po zakończeniu wypełniania formularza przechodzi do podsumowania wybierając odpowiednią opcję
 5. Akceptuje informacje zawarte w podsumowaniu, gdzie podane są dane wprowadzone w formularzu oraz koszty związane z dokonaniem zgłoszenia
 6. O ile nie zostanie przekroczony ustalony przez Operatora limit zgłoszeń i zgłoszenie spełnia wymogi określone w opisie Wydarzenia, zgłoszenie zostaje przyjęte
 7. Po przyjęciu zgłoszenia zostaje wyświetlone podsumowanie zgłoszenia wraz z informacjami dotyczącymi zgłoszenia, warunków uczestnictwa, kosztów uczestniczenia w Wydarzeniu oraz formy płatności. Takie podsumowanie zostaje też wysłane na adres e-mail Użytkownika
 8. Po otrzymaniu płatności Operator zatwierdza zgłoszenie. W przypadku, gdy nie jest wymagana płatność zgłoszenie zostanie zatwierdzone natychmiast po przyjęciu zgłoszenia.
 9. Operator może prowadzić zapisy na Wydarzenie wieloetapowo uzależniając przejście do następnego etapu od podania określonych danych i informacji celem przeprowadzenia kwalifikacji Użytkownika, co powoduje, że zatwierdzenie zgłoszenia następuje w ostatnim etapie procesu zgłoszeniowego.
 10. Operator w ramach procesu zgłoszenia na określone Wydarzenie może zezwolić na zgłoszenia dla osób nie posiadających Konta w Serwisie. W takim wypadku osoby te podlegają postanowieniom Regulaminu jak Użytkownicy.
4.2.
Z chwilą dokonania zgłoszenia Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie Operatorowi informacji obejmujących dane zawarte w formularzu rejestracyjnym.
4.3.
Podczas aktywności Wydarzenia Użytkownicy mogą za pośrednictwem Serwisu zadawać Operatorowi pytania związane z jego Wydarzeniami zdefiniowanymi w Serwisie. Treść zapytania jest automatycznie wysyłana na adres e-mail Operatora, któremu jednocześnie ujawniany jest adres e-mail Użytkownika zadającego pytanie.
4.4.
Użytkownik posiadając konto w Serwisie może w ramach tego konta dokonać zgłoszenia na określone Wydarzenie także inne osoby na ich polecenie, jednakże odpowiadając wobec Operatora osobiście za zgłoszenie, gdzie w szczególności zobowiązanie dokonania płatności ciąży na zgłaszającym.
4.5.
Zgłoszenie na Wydarzenie jest wiążące dla Użytkownika do momentu zakończenia rejestracji albo do odrzucenia jej przez Operatora.
Odrzucenie zgłoszenia może nastąpić z jednego z powodów:
 1. na prośbę Użytkownika
 2. z powodu braku kontaktu z Użytkownikiem (np. z powodu niepoprawnych lub nieprawdziwych danych)
 3. z powodu wielokrotnego zgłoszenia się Użytkownika na Wydarzenie
 4. z innych uzasadnionych przyczyn, dla których Użytkownik nie budzi zaufania Operatora lub rejestracja Użytkownika nosi według oceny Operatora znamiona złej woli
 5. brak opłaty kosztów uczestnictwa, jeżeli są wymagane, w wymaganym terminie
 6. brak złożenia wymaganych w zgłoszeniu dokumentów do uczestnictwa w Wydarzeniu
 7. dane w złożonym zgłoszeniu wskazują, że Użytkownik ze względu na podane kryteria w Wydarzeniu nie może w nim uczestniczyć. W tym wypadku Operator winien udzielić wyjaśnienia dla Użytkownika podając powód odrzucenia zgłoszenia
 8. gdy konto Użytkownika zostanie zablokowane lub usunięte z Serwisu lub zostaną wykonane działania usunięcia jego danych osobowych
W przypadku odrzucenia zgłoszenia Operator jest obowiązany zwrócić całość wpłaconej kwoty dla Użytkownika.
4.6.
Operator może w każdym czasie zablokować czasowo, zablokować a także zakończyć możliwość zgłaszania się na Wydarzenie.
4.7.
Operator nie może obciążyć Użytkownika zgłoszonego na Wydarzenie ponad koszty wynikające ze zgłoszenia.
4.8.
Operator może ograniczyć do określonego grona Użytkowników możliwość zgłoszenia się na Wydarzenie co stanowi zamkniętą formę rejestracji.
Zezwolenie na dokonanie zgłoszenia może być dokonane dla
 1. Użytkowników będących w Grupie Użytkowników
 2. Użytkowników posiadających Klucz Rejestracyjny
 
Artykuł 7. Zakazane formy rejestracji na Wydarzenia
5.1.
Operator zobowiązuje się do niedefiniowania Wydarzeń, których forma, treść opisu, temat narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których prezentacja może być uznane za godzące w Kościół Rzymskokatolicki lub naruszające dobre obyczaje.
Artykuł 6. Uruchomienie Wydarzenia
6.1.
Aby zdefiniować i utworzyć Wydarzenie w Serwisie Operator powinien stworzyć jego opis. W tym celu Operator powinien wypełnić dostępny na odpowiedniej stronie Serwisu formularz utworzenia Wydarzenia. Tworząc opis Wydarzenia, Operator określa ogół warunków umowy zawartej pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem.
6.2.
Operator w trakcie definiowania Wydarzenia określa:
 1. kategorię w jakiej zostanie Wydarzenie umieszczone
 2. terminy w jakich Wydarzenie się odbędzie
 3. miejsce, gdzie Wydarzenie się odbędzie- adres, diecezja, województwo i ewentualnie pozycja GPS
 4. przedziały czasowe (częstotliwość) w jakich Wydarzenie będzie dostępne dla Użytkowników
 5. koszty obowiązkowe i fakultatywne oraz walutę
 6. ograniczenia i wymogi dla Użytkowników
 7. zasady płatności, tj. formy płatności oraz terminy płatności
 8. zasady ewentualnego zwrotu płatności oraz określenie, które koszty nie są zwracane w przypadku rezygnacji Użytkownika z uczestnictwa w Wydarzeniu
 9. dane prowadzących i ewentualne adresy stron internetowych mających na celu poszerzenie informacji Użytkowników o prowadzącym
 10. wyczerpujący opis Wydarzenia
 11. telefony do rejestracji, jeżeli rejestracja będzie prowadzona także telefonicznie
 12. telefony kontaktowe służące do kontaktu z Użytkownikami
 13. sposób limitowania zgłoszeń
 14. ilość dostępnych miejsc
 15. funkcjonowanie listy rezerwowej
 16. dane kontaktowe dla Użytkowników
 17. metodę rejestracji: z podaniem danych osobowych lub bez podania danych osobowych, przy czym wymagane jest jako minimum podanie adresu e-mail do potwierdzenia rejestracji
 18. czy dozwolone są zgłoszenia dla Odwiedzających nie posiadających Konta w Serwisie
 19. limity zgłoszeń dla Konta Użytkownika
 20. wymagane i fakultatywne dane Użytkowników
 21. dodatkowe metody prezentacji i promocji Wydarzenia w Serwisie, jeżeli są dostępne
6.3.
Operator może uzupełnić opis Wydarzenia o zdjęcia i obrazy.
6.4.
Dopuszczalne jest udzielanie rabatu lub oferowanie wraz ze zgłoszeniem bezpłatnego dodatku (gratisu), pod warunkiem, że Użytkownik otrzymujący rabat lub bezpłatny dodatek nie jest wyłaniany w drodze losowania.
6.5.
Wszystkie koszt jakie są podawane w opisie Wydarzenia muszą być podawane w kwotach brutto, tj. z wszystkimi należnymi podatkami i opłatami.
Zabronione jest umieszczanie w opisie Wydarzenia treści naruszających przepisy prawa lub Regulaminu. Istotne treści zamieszczone w opisie Transakcji powinny być prezentowane w języku polskim w formie tekstowej. Zabronione jest umieszczanie opisu w formie graficznej. Dopuszczalne jest prezentowanie w opisie Wydarzenia treści, które zapisane są na serwerach zewnętrznych (funkcjonujących w sieci Internet), jednakże nie mogą to być treści istotne, mające wpływ na istotę umowy zawieranej pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem.
6.7.
Opis Wydarzenia nie może zawierać reklam, treści ogłoszeniowych oraz każdej innej formy promocji towarów i usług nie oferowanych w ramach Wydarzenia.
6.8.
Zabronione jest umieszczanie w opisie i nazwie Wydarzenia słów kluczowych mających na celu zwiększenie odwiedzalności Wydarzenia lub w celu manipulowania wynikami funkcjonującej w Serwisie wyszukiwarki Wydarzeń.
6.9.
Dopuszczalne jest umieszczanie w opisie Wydarzenia adresów stron internetowych w sytuacji, w której ze względu na specyfikę Wydarzenia umieszczenie adresu strony internetowej jest konieczne do rekomendacji, poszerzenia informacji dla Użytkowników o Wydarzeniu, Organizatorze, Operatorze lub innych istotnych elementach, które mają bezpośredni związek z organizacją Wydarzenia.
6.10.
Zabronione są elementy HTML, JavaScript, Java lub innych języków programowania bądź jakiekolwiek inne technologie, które mogą negatywnie wpływać na funkcjonowanie Serwisu lub wprowadzać Użytkowników w błąd a także naruszać bezpieczeństwo Serwisu i Użytkowników.
6.11.
Wszystkie składowe opisu Wydarzenia nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich. Wykorzystywanie zdjęć, znaków graficznych i tekstów należących do innych osób lub podmiotów wymaga uzyskania ich zgody. Operator jest w pełni odpowiedzialny za wykorzystanie z naruszeniem prawa tych składowych.
6.12.
Poprzez Uruchomienie Wydarzenia Operator oświadcza, że posiada pełnię praw do tej czynności a także nie narusza przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich i że jest uprawniony do zawarcia i wykonania umowy, w celu zawarcia której zostało Uruchomione Wydarzenie.
6.13.
Operator definiuje w Serwisie terminy w jakich Wydarzenie będzie dostępne dla Użytkowników i widoczne dla Odwiedzających (Widoczność Wydarzenia).
Operator od momentu udostępnienia Wydarzenia dla Użytkowników jest związany całością opisu Wydarzenia W przypadku, gdy data ta nie została wskazana przyjmuje się, że związanie całością opisu Wydarzenia i publikacja nastąpią niezwłocznie. Definiując Wydarzenie Operator wyraża zgodę na jego publikację w celach promocyjnych w Serwisie.
6.14.
Opis Wydarzenia powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd Użytkowników, w szczególności co do właściwości Wydarzenia, takich jak: prowadzący, organizator, miejsce, koszty czy opcje dodatkowe. Opis Wydarzenia powinien być zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Operator ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie Wydarzenia, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.
6.15.
Wydarzenie należy umieścić w kategorii odpowiedniej ze względu na rodzaj Wydarzenia.
6.16.
Informacje zawarte w opisie Wydarzenia powinny dotyczyć wyłącznie danego Wydarzenia. Dopuszcza się podawanie innych informacji, pod warunkiem, że stanowią uzupełnienie, wyjaśnienie informacji dotyczących Wydarzenia.
6.17.
Operator jest związany treścią zawartą w opisie Wydarzenia, jednakże może dokonać zmian treści zawartej w opisie Wydarzenia do momentu zgłoszenia się pierwszego Użytkownika. Zakazane jest dokonywanie zmian w opisie Wydarzenia przez Operatora, które stanowią zmianę właściwości Wydarzenia.
Operator jest obowiązany do poinformowania Użytkowników zarejestrowanych na Wydarzenie o istotnych zmianach, które mogą mieć wpływ na uczestniczenie Użytkownika w Wydarzeniu takie jak: miejsce i czas wydarzenia, zmiana kosztów, zmiana warunków.
Użytkownik w takim wypadku może bez żadnych konsekwencji zrezygnować z uczestniczenia w Wydarzeniu za zwrotem całej wpłaconej kwoty.
6.18.
Operator zobowiązany jest określić sposób zapłaty kosztów uczestnictwa w zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa poprzez wybór możliwości zapłaty.
 
Artykuł 7. Odwołanie Wydarzenia
7.1.
Wydarzenie może zostać odwołane przez Operatora z ważnych powodów. Do takich powodów należy zaliczyć:
 1. wszelkie wypadki losowe, których nie dało się przewidzieć, a które uniemożliwiają odbycie się Wydarzenia
 2. okoliczności zależne od osób trzecich, a na które nie miał wpływu Operator, które to okoliczności uniemożliwiają odbycie się Wydarzenia
 3. zbyt mała ilość zgłoszonych Użytkowników
 4. nieobecność osoby/osób, bez których Wydarzenie nie może się odbyć
7.2.
Wydarzenie może zostać odwołane przez Kairos z ważnych powodów. Do takich powodów należy zaliczyć:
 1. zablokowanie konta Operatora z powodu naruszenia postanowień Regulaminu
 2. zaleganie z opłatami przez Operatora na rzecz Kairos powyżej 30 dni
 3. nieobecność osoby/osób bez których Wydarzenie nie może się odbyć, a wiedzę o tym posiada Kairos
 4. publiczne działania Operatora, które naruszają porządek publiczny lub naruszają godność Kościoła Rzymskokatolickiego lub godzą w dobre imię Chrześcijan lub naruszają dobra osób trzecich.
7.3.
Gdy Wydarzenie zostanie odwołane Operator jest obowiązany do zwrotu dla zarejestrowanych na Wydarzenie Użytkowników całej otrzymanej od nich kwoty.
 
III. Rola i zakres odpowiedzialności Kairos
Artykuł 8. Rola Kairos
8.1.
Kairos nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Serwisu ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach zgłoszeń, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Kairos w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Wydarzeń, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Operatorów i Użytkowników, zdolności Operatorów do przeprowadzenia i obsługi Wydarzenia oraz wypłacalności Operatorów i wypłacalności Użytkowników dokonujących zgłoszeń. Kairos nie ponosi odpowiedzialności za nie zawarcie przez Operatorów i Użytkowników umowy.
8.2.
Kairos nie sprawdza i nie weryfikuje systematycznie Wydarzeń oferowanych w ramach Serwisu, zastrzega sobie jednak możliwość weryfikacji Wydarzeń, zmiany kategorii Wydarzenia bądź edycji błędnie ustawionych parametrów opisujących podstawowe właściwości Wydarzenia albo usunięcia Wydarzenia, o czym informuje Operatora oraz zgłoszonych Użytkowników.
8.3.
Kairos może usunąć Wydarzenie lub zakończyć je przed czasem w przypadku, gdy czynności, opis związane z Wydarzeniem naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa bądź negatywnie wpływają na dobre imię Kairos i Serwisu. Wskutek usunięcia Wydarzenia informacje dotyczące tego Wydarzenia a w szczególności treść Wydarzenia przestają być dostępne w Serwisie, dalsze czynności w ramach tego Wydarzenia są niemożliwe, a wszelkie dotychczasowe czynności Użytkowników nie wywołują skutku. Jeżeli w trakcie trwania Wydarzenia zostały dokonane zgłoszenia Użytkowników przed usunięciem Wydarzenia, od momentu usunięcia Wydarzenia nie jest możliwe zaopiniowanie Wydarzenia i Operatora. Usunięte Wydarzenia nie mogą zostać przywrócone.
8.4.
W przypadku, gdy działania Użytkownika lub Operatora naruszają postanowienia Regulaminu bądź w uzasadnionych przypadkach, gdy działalność Użytkownika lub Operatora w ramach Serwisu wymaga dodatkowej weryfikacji danych lub ich Konto, o których mowa w art. 2.2. lub 2.3., Kairos może odpowiednio dla Użytkownika lub Operatora:
 1. udzielić ostrzeżenia za pośrednictwem poczty elektronicznej
 2. ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta w zakresie dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach Serwisu
 3. uzależnić korzystanie z Serwisu od potwierdzenia przez Użytkownika/Operatora jego wiarygodności innymi dowodami,
 4. zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto tego Operatora.
 5. zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto tego Użytkownika.
Zawieszenie Konta może nastąpić w konsekwencji naruszenia zapisów niniejszego Regulaminu, w szczególności w wyniku uporczywego naruszania zasad opisanych w Załącznikach do Regulaminu.
Niezależnie od zawieszenia Konta Użytkownik lub Operator ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia Konta, w szczególności może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem Kairos lub innych Użytkowników lub Operatorów.
8.5.
W przypadku zawieszenia Konta Użytkownik lub Operator posiada jedynie wgląd do Konta oraz dostęp do funkcji pozwalających uregulować należności wobec Kairos i Operatorów i sfinalizować zawarte przed zawieszeniem Konta umowy, nie może on natomiast korzystać z żadnych innych usług świadczonych w ramach Serwisu. Wraz z zawieszeniem Konta wszystkie Wydarzenia, które uruchomił Operator zostają usunięte lub zablokowany do nich dostęp. Wraz z zawieszeniem Konta wszystkie zgłoszenia na Wydarzenia, na które zgłosił się Użytkownik zostają usunięte.
8.6.
Użytkownik/Operator w przypadku, gdy konto, z którego korzystał jest zawieszone, nie może w tym czasie ponownie zarejestrować Konta bądź korzystać z innego Konta.
 
IV. Opłaty
Artykuł 9. Opłaty
9.1.
Usługi świadczone przez Kairos w ramach Serwisu są odpłatne. Wszystkimi ewentualnymi opłatami i prowizjami obciążany jest tylko Operator.
9.2.
Niedopuszczalne jest bezpośrednie obciążanie Użytkownika przez Operatora kosztami opłat i prowizji.
9.3.
Ofiara za korzystanie z Serwisu jest ustalana indywidualnie pomiędzy Kairos a Operatorem na zasadzie dobrowolnej ofiary, także bezpłatnie.
9.4.
W przypadku usunięcia Wydarzenia lub zakończenia jej przed czasem na zasadach opisanych w art. 8 Regulaminu wniesiona ofiara podlega zwrotowi w całości.
9.5.
Rozliczenia należności
1. Operator z poziomu swojego konta w Serwisie ma podany numer konta bankowego, na który może dokonać wpłaty ofiary.
2.     W przypadku, gdy następuje dla Operatora zwrot ofiary wniesionej dla Kairos, kwota zwrotu może być pomniejszona o rzeczywiste koszty wykonania przelewu.
 
V. Inne obowiązki Operatorów i Użytkowników
Artykuł 10. Inne obowiązki Operatorów i Użytkowników
10.1.
Wszelkie działania podejmowane przez Operatora w ramach Serwisu muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami. Operator nie może podejmować działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania Serwisu lub w inny sposób szkodzą innym Operatorom lub Użytkownikom.
10.2.
Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Serwisu stanowią przedmiot praw wyłącznych Kairos lub Operatorów. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
10.3.
Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu materiałów wymaga każdorazowo zgody Kairos i nie może naruszać postanowień regulaminu Serwisu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Kairos, Operatorów oraz Użytkowników Serwisu. Zabronione jest jakiekolwiek zbieranie, agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego przechowywania, udostępniania osobom trzecim. Zabronione jest również wykorzystywanie jakichkolwiek elementów Serwisu, a w szczególności grafiki, metod oprogramowania, rozwiązań informatycznych, rozwiązań logistycznych w ramach własnych serwisów internetowych.
Informacje o rejestracjach Użytkownika w ramach konta Użytkownika w danych archiwalnych są przechowywane przez 90 dni od daty zakończenia wydarzenia. Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować informacje o dokonanych rejestracjach.
 
VI. Opinie i świadectwa
Artykuł 11. Opinie i świadectwa
11.1.
Każdy Użytkownik, który uczestniczył w Wydarzeniu może ocenić pod względem merytorycznym i organizacyjnym dane Wydarzenie. Ocena taka jest upubliczniana na stronach Serwisu. Mechanizm ocen jest elementem Serwisu służącym do wymiany Opinii na temat Operatora, jego obsługi i organizacji Wydarzenia. Operator może jednokrotnie odnieść się do każdej otrzymanej opinii umieszczając swój komentarz pod Opinią.
11.2.
Zarówno Użytkownik jak i Operator ponoszą pełną odpowiedzialność za treść odpowiednio Opinii i komentarza.
11.3.
Opinie i komentarze są jawne dla Odwiedzających.
11.4.
Opinia może przyjmować następujące wartości:
 1. rewelacja (5)
 2. pozytywnie (4)
 3. neutralnie (3)
 4. negatywnie (2)
 5. poniżej krytyki (1)
Opinia posiada swój odpowiednik w postaci prezentacji graficznej, która pozwala ocenić Odwiedzającemu w skali od 1 do 5 prawidłowość realizacji umowy przez Operatora pod względem następujących parametrów:
 1. zgodność Wydarzenia z opisem
 2. kontakt z Operatorem
 3. organizacja Wydarzenia
 4. obsługa logistyczna Wydarzenia
 5. koszty uczestnictwa w Wydarzeniu
 6. ocena Prowadzącego
11.5.
Opina i komentarz do niej powinna być zredagowane w czytelny sposób, zgodnie z zasadami pisowni i nie mogą zawierać:
 1. wulgaryzmów
 2. zwrotów ubliżających komukolwiek
 3. slangu
 4. słownictwa w innym języku niż język w jakim zostało opisane Wydarzenie
 5. treści obscenicznych
 6. pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści
 7. rasizmu
 8. ksenofobii
 9. konfliktów między narodami
 10. danych kontaktowych
 11. adresów stron internetowych
 12. treści o charakterze reklamowym
11.6.
Kairos nie ingeruje w treść Opinii i komentarzy, jednakże Kairos może usunąć, edytować niezależnie Opinię i komentarz według własnego uznania lub jeżeli taki nakaz wynika z orzeczenia Sądu. Kairos według własnego uznania może zablokować możliwość wystawienia, usunąć albo edytować Opinię i komentarz zwłaszcza w przypadku gdy:
 1. Opinia lub komentarz narusza zasady określone w art. 11.5.
 2. Opinia została omyłkowo wystawiona
 3. Treść Opinii jednoznacznie wskazuje na pomyłkę
 4. Treść Opinii jednoznacznie wskazuje na pomyłkę co do typu Opinii określonego w art. 11.4
 5. Opinia została wystawiona przez Użytkownika, który nie uczestniczył w Wydarzeniu lub dokonał zgłoszenia się na Wydarzenie wyłącznie w celu wystawienia Opinii, szczególnie wtedy, gdy większość wystawianych przez Użytkownika Opinii ma charakter negatywny
 6. Użytkownik został usunięty z miejsca Wydarzenia przez służby porządkowe
 7. Treść Opinii zawiera znaki lub zestaw słów które powodują, że Opinia staje się nieczytelna
 8. Opinia narusza prawa osób trzecich, przepisy prawa, dobre obyczaje, godzi w uczucia religijne
11.7.
Wystawiona Opinia z ewentualnym komentarzem może być unieważniona za zgodą Operatora i Użytkownika, który wystawił Opinię. Wniosek o unieważnienie Opinii składa Operator lub Użytkownik wypełniając odpowiedni formularz w Serwisie. Druga strona może odpowiedzieć pozytywnie na wniosek w terminie 60 dni od jego otrzymania. Nie można unieważnić Opinii po 180 dniach od zakończenia się Wydarzenia. Raz unieważnionej Opinii ponownie nie można wystawić.
11.8.
Zabronione jest manipulowanie Opiniami, czyli sztuczne zawyżanie lub zaniżanie wiarygodności Operatora i Wydarzenia poprzez wystawianie Opinii.
11.9.
Użytkownik wystawiając Opinię zrzeka się nieodpłatnie praw do niej na rzecz Kairos.
 
VII. Postanowienia końcowe
Artykuł 12. Zmiany i akceptacja regulaminu
12.1.
Kairos może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Serwisu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Kairos, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Kairos zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zgłoszenia na Wydarzenia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
12.2.
Zarówno Operator jak i Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Serwisie licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Kairos ze skutkiem określonym w art. 13.1.
12.3.
Zarówno Operator jak i Użytkownik przy każdym logowaniu w Serwisie licząc od chwili wejścia w życie zmian akceptuje Regulamin w aktualnym brzmieniu. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Kairos ze skutkiem określonym w art. 13.1.
 
Artykuł 13. Zakończenie świadczenia usług
13.1.
Świadczenie usług w ramach Serwisu ma charakter bezterminowy. Zarówno Operator jak i Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę z Kairos (dotyczącą określonego Konta) poprzez wypełnienie dostępnego na swoim Koncie formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Dla Operatora umowa ulega rozwiązaniu po upływie 30 dni od zakończenia ostatniego aktywnego Wydarzenia, jakie Operator zdefiniował od momentu potwierdzenia rozwiązanie umowy. Dla Użytkownika umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia rozwiązanie umowy z zastrzeżeniem, że Użytkownik nie uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy Wydarzeniach.
13.2.
Z ważnych przyczyn umowa może zostać rozwiązana przez Kairos za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia, z zastrzeżeniami wymienionymi w art. 13.1.
13.3.
Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Kairos, Użytkownik/Operator nie może ponownie zarejestrować się w Serwisie bez uprzedniej zgody Kairos.
 
Artykuł 14. Przerwy techniczne i awarie
14.1.
Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość lub wszyscy Operatorzy/Użytkownicy utracili możliwość korzystania z podstawowych funkcji Serwisu, np. nie mogli się zalogować na swoje Konto, wyszukiwać Wydarzeń, przeglądać swoich zgłoszeń.
14.2.
Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem Serwisu inny niż awaria techniczna. Decyzję o ewentualnych rekompensatach i zwrotach Kairos podejmuje każdorazowo po usunięciu błędu technicznego, uwzględniając jego rodzaj, długość trwania i skalę negatywnych skutków.
14.3.
Za przerwę techniczną uznaje się zaplanowaną przez Kairos przerwę w dostępie do Serwisu trwającą okresowo. Informacje o planowanych przerwach technicznych, o terminie i przewidywanej długości trwania przerwy, są umieszczane na stronach informacyjnych Serwisu. W miarę możliwości przerwy techniczne są planowane w godzinach nocnych. Przerwy techniczne są niezbędne do zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Serwisu.
 
Artykuł 15. Postępowanie reklamacyjne
15.1.
Użytkownik może złożyć reklamację do Kairos, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Kairos lub Operatora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
15.2.
Użytkownik może złożyć reklamację do Operatora, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Operatora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
15.3.
Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą odpowiedniego formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie lub pisemnej. Reklamacja musi zawierać co najmniej takie dane Operatora lub Użytkownika, które pozwalają na jednoznaczną jego identyfikację oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
15.4.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Kairos zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Czas na dokonanie uzupełnienia wynosi 14 dni od otrzymania informacji o wymaganym uzupełnieniu.
15.5.
Kairos rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania bez zastrzeżeń.
15.6.
Kairos może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
15.7.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika lub Operatora.
 
Artykuł 16. Kontakt
16.1.
Operator i Użytkownik mogą kontaktować się z Kairos w sprawie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:
 1. pisemnej na adres: Wspólnota Kairos, 15-345 Białystok, ul. Strzelecka 3/2
 2. za pomocą formularza kontaktowego w sekcji Kontakt dostępnego w Serwisie
 
Artykuł 17. Prywatność i poufność
17.1.
Podane przez Operatorów i Użytkowników dane osobowe Kairos zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności zawartą w Załączniku nr 2
17.2.
Operatorom ujawniane są dane osobowe Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.
17.3.
Operator zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim danych osobowych i informacji dotyczących Użytkowników, które otrzymał od Kairos w związku z korzystaniem z Serwisu, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą. Otrzymane od Kairos informacje Operator może wykorzystać wyłącznie w celach związanych z obsługą zgłoszenia na Wydarzenie i z realizacją umów zawartych w wyniku tego.
17.4.
Zebrane dane są dane chronione są z użyciem proporcjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Operatorzy oraz zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez Kairos wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności deklarowanymi w ramach tego dokumentu.
17.5.
Polityka prywatności jest integralną częścią Regulaminu, stanowi Załącznik nr 2
 
Artykuł 18. Prawo właściwe i spory
18.1.
Prawem właściwym dla umowy pomiędzy odpowiednio Użytkownikiem a Kairos, Operatorem a Kairos, której przedmiotem są usługi świadczone przez Kairos w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Kairos w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne a w przypadku, gdy Użytkownik/Operator nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Kairos. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Białymstoku. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 
Artykuł 19. Regulamin podstawowy Wydarzeń
19.1.
 1. Za szkody materialne powstałe z winy Użytkownika odpowiada Użytkownik, który zobowiązany jest do pokrycia kosztów powstałych strat.
 2. W miejscu odbywania się spotkania obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów i przyjmowania innych środków odurzających w każdej postaci.
 3. Zabrania się wnoszenia na teren Wydarzenia niebezpiecznych przedmiotów, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych.
 4. Osoby uczestniczące w Wydarzeniu są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób oraz przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu i zaleceń organizatora Wydarzenia.
 5. Uczestnik ma obowiązek podporządkować się poleceniom służb porządkowych organizatora Wydarzenia.
 6. Uczestnik naruszający porządek podczas Wydarzenia i niepodporządkowujący się postanowieniom niniejszego Regulaminu może zostać usunięty przez służby porządkowe.
 7. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie odbywania się Wydarzenia bez opieki.
 8. Osoba uczestnicząca w Wydarzeniu wyraża zgodę na okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu (ze zdjęciem), podczas procesu rejestracji oraz w czasie trwania Wydarzenia, w celu potwierdzenia swojej tożsamości.
 9. Osoba rejestrująca się wyraża zgodę na upublicznianie swojego wizerunku na zdjęciach i filmach wykonanych podczas Wydarzenia przez organizatora lub osób upoważnionych przez organizatora Wydarzenia.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w planie Wydarzenia, które mogą wyniknąć z przyczyn od niego niezależnych, np. przybycie z opóźnieniem prelegenta.
 11. Uczestnik Wydarzenia, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w postaci wizerunku na wspólnej fotografii i/lub transmisji w telewizji, telewizji internetowej, na stronach i kanałach Operatora (np.izydor.tv, yotube.com), w celu rozpowszechniania w mediach na następujących polach eksploatacji: media społecznościowe, strony internetowe Operatora z ewentualnym zestawieniem z wizerunkami innych osób przez Operatora, zgodnie z RODO oraz ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z zm.). Uczestnik oświadcza, że zrzeka się dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu.
 12. Użytkownik rejestrujący na Wydarzenie innych Uczestników, tj inne osoby fizyczne jest obowiązany odebrać od nich oświadczenia zgód wynikających z Regulaminu, pod rygorem poniesienia wszelkich konsekwencji prawnych wynikających z tego zaniechania.
19.2.
Operator może w ramach organizowanego Wydarzenia zdefiniować szczegółowy regulamin Wydarzenia, który nie może być sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.  
 
Artykuł 20. Ważność postanowień Regulaminu
20.1.
Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy. Kairos podejmie czynności w celu niezwłocznego zastąpienia tego postanowienia przez odpowiednie postanowienie, które jest ważne i najbliższe zamierzonemu znaczeniu.
Użytkownik akceptuje i upoważnia Kairos do przechowywania i przetwarzania jego danych zgromadzonych w Serwisie, a Kairos deklaruje wykorzystanie tych danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów na zasadach określonych w Regulaminie.
 
Artykuł 21. Załączniki
21.1.
Załącznik 2: Polityka prywatności

Regulaminy serwisu
Regulamin obowiązujący od dnia 2018-09-27
Regulamin obowiązujący od dnia 2018-05-25